پنجشنبه 24 خرداد 1403  

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

دستورالعمل اجرایی طرح استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر .

آیین نامه حذف نمره مردودی.

آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر.