پنجشنبه 24 خرداد 1403  

معرفی

مشاور ریاست دانشکده در امور ایثارگران دانشکده.نام و نام خانوادگی: دکترکامران سالمی


 
رشته تحصیلی: دکترای پزشکی